Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Klimop Kindercoaching, gevestigd in Vleuten, is opgericht door Mirjam Hamelink en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66203503.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Klimop Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het (telefonisch) kennismakingsgesprek met de ouder(s)/ opdrachtgever wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coachovereenkomst
Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachovereenkomst getekend door beide gezaghebbende ouder(s), waarmee toestemming wordt gegeven voor de coaching van het kind. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Klimop Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coachsessies
Klimop Kindercoaching zal haar werkzaamheden naar haar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt, Klimop Kindercoaching werkt in dienst van de belangen van het kind. Het coachtraject start na een kennismakingsgesprek met de ouder(s), in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Het gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden. Een kind- of oudersessie duurt 60-75 minuten, tenzij anders overeengekomen. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en Klimop Kindercoaching.

5. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.klimopkindercoaching.nl en zijn op te vragen bij Klimop Kindercoaching. Alle bedragen zijn vrij van BTW.
Bij afspraken op locatie worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Lentetuinlaan 12 te Vleuten tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. Telefonisch overleg (circa 10 minuten per contact) en kort e-mailcontact zijn inbegrepen bij de coachsessies. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
Na elke sessie wordt de factuur per e-mail verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen of vóór aanvang van een volgende sessie binnen deze 14 dagen. Deze factuur dient betaald te worden door het bedrag over te schrijven of contant te betalen aan Klimop Kindercoaching. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Klimop Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Tijdig verzetten of afzeggen van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur wordt 30 euro in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

7 Vertrouwelijkheid en privacy
Klimop Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het coachproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
Aanvullend beschikt Klimop Kindercoaching over een privacyverklaring voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG.

8. Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Klimop Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder garantie voor de oplossing of het resultaat. Ieder kind en iedere situatie is anders, het kind zal zichzelf ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo en proces. Klimop Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade of letsel voortvloeiend uit de geboden diensten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van Klimop Kindercoaching is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Klimop Kindercoaching in het kader van de coachovereenkomst.

9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Klimop Kindercoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NfM Reglement, te beslechten. Eventuele kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.klimopkindercoaching.nl
Van toepassing is de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Klimop Kindercoaching.